Tạo động lực cho các doanh nghiệp trở thành doanh nghiệp KHCN