Tăng cường vai trò của các nghị sĩ trong thúc đẩy quyền con người