Tăng cường thời lượng thảo luận các vấn đề quan trọng của đất nước