Tăng cường giáo dục chính trị, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" 

Xem với cỡ chữ

Nguyễn Hải Hưng Bí thư Chi bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Ảnh: Q. Khánh

Xuyên suốt quá trình lịch sử, Đảng ta đã khẳng định: Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng bảo đảm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh ngang tầm với sự lãnh đạo.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, “tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn… Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII đã chỉ rõ “sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường”.

Nhận thức rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của cấp ủy, Chi bộ và từng đảng viên, Chi bộ Quốc phòng và An ninh xác định thường xuyên quán triệt nâng cao nhận thức, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của các cấp ủy Đảng cấp trên; vận dụng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục tư tưởng, chính trị đối với đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan và chức trách, nhiệm vụ của từng đảng viên. Nắm vững và nhận thức rõ 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; 9 biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống; 9 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, những biểu hiện cụ thể và những điều đảng viên không được làm để phòng ngừa, ngăn chặn và góp ý kịp thời.

Tăng cường giáo dục chính trị, nâng cao trình độ lý luận và bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chi ủy đã phối hợp chặt chẽ với Tổ đảng Thường trực Ủy ban quan tâm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về chính trị, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn và năng lực hoạch định đường lối, chính sách. Tăng cường công tác giáo dục, góp ý, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém trong tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực chuyên môn. Chi ủy luôn coi trọng xây dựng đoàn kết nội bộ, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nắm bắt tâm tư đảng viên, kịp thời giáo dục, chỉnh đốn khi có biểu hiện lệch lạc; đồng thời thường xuyên nhắc nhở, yêu cầu cán bộ, đảng viên cần phải nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; tạo không khí dân chủ, cởi mở trong sinh hoạt Chi bộ cũng như trong công việc hàng ngày của cơ quan. Khi thấy những hiện tượng tiêu cực, lạc hậu nảy sinh ở cơ quan mình sẵn sàng thể hiện quan điểm, thái độ, góp ý kịp thời, chân thành, dân chủ với tinh thần xây dựng và mang tính phản biện.

Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, Chi ủy Quốc phòng và An ninh thường xuyên phối hợp, trao đổi, đề nghị người đứng đầu cơ quan chủ động chỉ đạo, yêu cầu cán bộ, công chức trong cơ quan quán triệt, thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo của Đảng, quy định của pháp luật trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, thực hiện văn hóa công sở, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tham gia giải quyết những vướng mắc về công tác chuyên môn, công tác cán bộ, những vấn đề về tư tưởng, chế độ chính sách để tạo môi trường làm việc đoàn kết, thống nhất.

Chủ động đấu tranh phản bác các thông tin xuyên tạc, bịa đặt, phòng, chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chi ủy đã chủ động đề nghị các đảng viên là Ủy viên Trung ương Đảng, cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước sinh hoạt trong Chi bộ thông tin, trao đổi với đảng viên trong Chi bộ về các chủ trương, chính sách, những quyết sách, vấn đề mới mà Ban Chấp hành Trung ương, cấp ủy các cấp đã bàn bạc, cho ý kiến; chủ động trao đổi, phản biện những ý kiến trái chiều trong xã hội để cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

N. Thành lược ghi