Tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 HĐND tỉnh Nam Định

Tâm huyết, năng lực và trách nhiệm

Nhìn lại nhiệm kỳ 2016 - 2021 HĐND tỉnh Nam Định, có thể thấy, yếu tố tiên quyết góp phần vào nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND đó là tâm huyết, trình độ năng lực và tâm huyết của các đại biểu.