#phòng không nhân dân

Bảo đảm thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật
19:34 01/04/2024

Cho ý kiến về dự án Luật Phòng không nhân dân, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, cần tiếp tục rà soát nhằm thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, rà soát phạm vi, đối tượng điều chỉnh của dự án Luật để đáp ứng quan điểm, mục tiêu, yêu cầu của dự án Luật cũng như bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật.