Tọa đàm "Nâng cao trí lực, bồi dưỡng tri thức cho con người Việt Nam trong thực hiện cách mạng văn hóa Việt Nam theo tinh thần “Đề cương về văn hóa Việt Nam” năm 1943, tính kế thừa và phát triển qua các giai đoạn lịch sử"

- Thứ Tư, 29/03/2023, 09:01 - Chia sẻ

Thực hiện Kế hoạch số 1401- KH/ ĐĐQH15 ngày 20.2.2023 của Đảng Đoàn Quốc hội về tuyên truyền Đề cương về văn hóa Việt Nam, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục phối hợp với Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức Tọa đàm với chủ đề "Nâng cao trí lực, bồi dưỡng tri thức cho con người Việt Nam trong thực hiện cách mạng văn hóa Việt Nam theo tinh thần “Đề cương về văn hóa Việt Nam” năm 1943, tính kế thừa và phát triển qua các giai đoạn lịch sử". Chia sẻ tại Tọa đàm, các đại biểu đánh giá cao chủ đề Tọa đàm đề cập đến vấn đề khó, hay và có ý nghĩa thời sự nóng hổi trong bối cảnh hiện nay, nhất là khi vấn đề nâng cao trí lực, bồi dưỡng tri thức cho con người Việt Nam là một trong những nhân tố cốt lõi quyết định sự thành bại của quá trình phát triển đất nước... Đây là vấn đề quan trọng, không chỉ cho hôm nay mà còn cho tương lai; có ý nghĩa tuyên truyền chính sách về văn hoá của Đảng, Nhà nước đến cộng đồng…

Đề cương về văn hóa Việt Nam được Đảng ta ban hành năm 1943 là văn kiện đặt nền móng, mở đường cho việc xây dựng lý luận văn hóa cách mạng ở Việt Nam, là ngọn cờ tập hợp, cổ vũ giới trí thức, văn nghệ sĩ nước nhà hăng hái tham gia sự nghiệp cách mạng do Đảng ta lãnh đạo. Đề cương không chỉ có giá trị trong chỉ đạo hoạt động văn hóa - xã hội mà còn có ý nghĩa đối với việc xây dựng, hoàn thiện lý luận về nền văn hóa Việt Nam “tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Đang diễn ra Tọa đàm Nâng cao trí lực, bồi dưỡng tri thức cho con người Việt Nam trong thực hiện cách mạng văn hóa Việt Nam theo tinh thần “Đề cương Văn hóa Việt Nam” năm 1943, tính kế thừa và phát triển qua các giai đoạn lịch sử -0
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi tọa đàm

Đang diễn ra Tọa đàm Nâng cao trí lực, bồi dưỡng tri thức cho con người Việt Nam trong thực hiện cách mạng văn hóa Việt Nam theo tinh thần “Đề cương Văn hóa Việt Nam” năm 1943, tính kế thừa và phát triển qua các giai đoạn lịch sử -2

Trải qua 80 năm kể từ khi ra đời, nhiều định hướng quan trọng của Đề cương về văn hóa Việt Nam đã được Đảng ta kế thừa, bổ sung, phát triển, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới. 

Với mong muốn làm sáng tỏ thêm giá trị thực tiễn và lý luận từ Đề cương văn hóa 1943 đến công cuộc chấn hưng văn hóa Việt Nam hiện nay nói chung cũng như đối với vấn đề nâng cao trí lực, bồi dưỡng tri thức cho con người Việt Nam nói riêng, Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức toạ đàm: Nâng cao trí lực, bồi dưỡng tri thức cho con người Việt Nam trong thực hiện cách mạng văn hóa Việt Nam theo tinh thần “Đề cương về văn hóa Việt Nam” năm 1943, tính kế thừa và phát triển qua các giai đoạn lịch sử.

Đang diễn ra Tọa đàm Nâng cao trí lực, bồi dưỡng tri thức cho con người Việt Nam trong thực hiện cách mạng văn hóa Việt Nam theo tinh thần “Đề cương Văn hóa Việt Nam” năm 1943, tính kế thừa và phát triển qua các giai đoạn lịch sử -1
Quang cảnh tọa đàm

Các khách mời tham gia Tọa đàm gồm:

- PGS.TS Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- PGS. TS Bùi Hoài Sơn- Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội;

- PGS. TS Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương;

- TS. Nhị Lê - Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản;

- GS. TS. Nhà giáo Nhân dân Trần Văn Bính - nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

ĐBND
#