Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN"

- Thứ Năm, 11/04/2024, 11:20 - Chia sẻ

Sáng 11.4, tại TP. Điện Biên Phủ, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Điện Biên tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa”.

Dự và chủ trì hội thảo có: Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Tổng cục Chính trị, Tỉnh ủy Điện Biên; cùng hơn 400 đại biểu đến từ các cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố và các đơn vị trong toàn quân.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường khẳng định, cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu"; kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, đưa Việt Nam bước sang thời kỳ mới, miền Bắc quá độ đi lên CNXH và thực hiện cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đồng thời, Chiến thắng Điện Biên Phủ cũng mở ra trang sử mới cho lịch sử nhân loại, cổ vũ, động viên các dân tộc bị áp bức đứng lên đấu tranh tự giải phóng; đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới... 

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng nêu rõ, với độ lùi thời gian, hội thảo là dịp để chúng ta có thêm điều kiện tiếp tục nghiên cứu, nhìn nhận, đánh giá đầy đủ, sâu sắc hơn về bối cảnh lịch sử về âm mưu, thủ đoạn của thực dân Pháp, can thiệp Mỹ; về tầm nhìn chiến lược sáng suốt, tài tình của Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự nhạy bén, sáng tạo, quyết đoán trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược, chiến dịch của Tổng Quân ủy, của Đảng ủy Bộ Chỉ huy mặt trận Điện Biên Phủ và Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp. Tiếp tục khẳng định Chiến thắng Điện Biên Phủ là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh, sức mạnh của dân tộc Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.

Phát biểu chào mừng tại hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường nêu rõ, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã giáng đòn quyết định, tạo bước ngoặt lịch sử làm thay đổi cục diện chiến tranh giữa ta và địch, trực tiếp dẫn đến việc ký kết Hiệp định Geneva chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương; bảo vệ và phát triển thành quả Cách mạng tháng Tám năm 1945; một nửa đất nước được giải phóng, tạo cơ sở và điều kiện vững chắc để đưa Nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên Chủ nghĩa Xã hội. 70 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên tiếp tục phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đưa Điện Biên sớm thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo đặc biệt khó khăn, trở thành tỉnh phát triển trung bình trong vùng trung du và miền núi phía Bắc...

Trong Báo cáo đề dẫn trình bày tại hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, 70 năm đã trôi qua, nhưng tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, là nguồn cổ vũ lớn lao cho toàn thể Nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đặc biệt, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, ý chí quyết chiến, quyết thắng và những bài học lịch sử từ Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn vẹn nguyên giá trị, đã, đang và mãi tiếp thêm sức mạnh cho dân tộc ta vững bước trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các đại biểu phân tích, làm rõ bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực và trong nước; âm mưu, thủ đoạn của thực dân Pháp và can thiệp của Mỹ; tầm nhìn chiến lược, chủ trương đúng đắn, sáng suốt của Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lãnh đạo toàn dân, toàn quân kháng chiến chống thực dân Pháp; tầm vóc, ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ…

Hội thảo góp phần làm sâu sắc tầm vóc, ý nghĩa, rút ra những bài học có giá trị lý luận và thực tiễn từ chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ; nâng cao niềm tự hào, tự tôn dân tộc; củng cố niềm tin và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vào sự nghiệp đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; góp phần thiết thực trong giáo dục truyền thống yêu nước cho toàn dân, nhất là thế hệ trẻ. Đồng thời, hội thảo là dịp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch; thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Các đại biểu tham dự hội thảo đã nghe tham luận của các tác giả, đơn vị về các nội dung: chống khuynh hướng tiêu cực, nâng cao quyết tâm giành toàn thắng cho chiến dịch tại mặt trận Điện Biên Phủ; những bài học lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với lực lượng công an nhân dân; đồng bào các dân tộc Điện Biên trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954; sức mạnh hậu cần trong chiến dịch Điện Biên Phủ; Chiến thắng Điện Biên Phủ - bài học về xây dựng thế trận chiến tranh Nhân dân... 

Biểu dương tinh thần cố gắng của các đơn vị trong việc tham mưu, chuẩn bị và tổ chức thành công hội thảo, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ, kết quả của hội thảo đã bổ sung tư liệu, sự kiện cùng những nhận định, đánh giá quan trọng, khẳng định và làm sâu sắc thêm tầm vóc, ý nghĩa của Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Đây cũng là tài liệu nghiên cứu, tuyên truyền, học tập có giá trị. Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong quân đội cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, đưa các kết quả nghiên cứu trên được hiện thực hóa đầy đủ, sâu sắc hơn nữa trong thực tiễn.

Tin: H.Sen; Ảnh: Thu Trang
#