Sẽ xử lý 439 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 

Xem với cỡ chữ

      Để xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đưa ra quy trình xây dựng và phê duyệt các dự án sử dụng vốn ngân sách để xử lý ô nhiễm môi trường của các cơ sở này. Theo đó năm 2007, cả nước sẽ xử lý triệt để 439 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, trong đó khẩn trương xây dựng kế hoạch tiến hành xử lý và hoàn thành việc xử lý 388 cơ sở gây nhiễm môi trường nghiêm trọng còn lại của giai đoạn I. Đối với các cơ sở kinh doanh gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần di dời, xử lý, Nhà nước sẽ hỗ trợ kinh phí từ 20-70%.

TT