Nghệ An: Sẽ tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ hai trước ngày 19.3 

Xem với cỡ chữ

Kết luận cuộc họp Ủy ban bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của tỉnh nghe tiến độ công tác chuẩn bị, triển khai và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Nguyễn Xuân Sơn yêu cầu các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh bám sát các mốc thời gian đối với từng công việc để chủ động triển khai đúng tiến độ; quan tâm chỉ đạo các địa phương, nhất là những địa phương sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất có tỷ lệ giới thiệu người ứng cử so với đại biểu được bầu có số dư thấp hay tỷ lệ nữ, tỷ lệ người trẻ tuổi thấp so với quy định. Lưu ý các đơn vị và thành viên được giao nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ các công việc liên quan đến việc thông báo với các cơ quan có người được giới thiệu ứng cử làm hồ sơ người ứng cử và tiếp nhận, xem xét hồ sơ người được giới thiệu ứng cử để tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ hai trước ngày 19.3…

LÊ HOA