Phú Yên: Sẽ bầu 6 đại biểu Quốc hội, 50 đại biểu HĐND tỉnh 

Xem với cỡ chữ

Theo báo cáo tại phiên họp thứ 2 của Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh, đến nay, tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo bầu cử gồm 13 thành viên; UBBC 25 thành viên; 100% các huyện, thị, thành phố và xã, phường, thị trấn hoàn thành việc thành lập UBBC đúng thành phần, thời gian. Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người tham gia ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp. Theo đó, đối với ĐBQH giới thiệu ra ứng cử là 12 người; đại biểu HĐND tỉnh giới thiệu ra ứng cử là 119 người; cấp huyện có 545 người và cấp xã có 5.003 người ứng cử. Tại phiên họp, các đại biểu thống nhất số đơn vị bầu cử ĐBQH là 2, tổng số đại biểu được bầu là 6; số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 15 đơn vị, tổng số đại biểu được bầu là 50 người. UBBC tỉnh cũng đã thống nhất màu sắc phiếu bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

TUY AN