Phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Quyết định mở rộng địa giới hành chính Thành phố Huế 

Xem với cỡ chữ
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 55, sáng nay, 27.4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét và quyết định thông qua việc điều chỉnh địa giới để mở rộng TP Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trình bày Tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Chính phủ thấy rằng, việc mở rộng TP Huế là một bước cụ thể hóa Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên Huế và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050 mà Chính phủ đã phê duyệt tại Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 6.5.2014. Theo đó, phạm vi mở rộng đô thị Huế bao gồm TP Huế hiện hữu (70,67 km2) và khu vực định hướng phát triển, mở rộng đô thị thuộc phạm vi một phần thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và huyện Phú Vang với diện tích khoảng 348,54 km2.

Biểu quyết thông qua việc điều chỉnh địa giới để mở rộng TP Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Cùng với đó, việc sắp xếp các phường thuộc TP Huế có quy mô diện tích tự nhiên nhỏ là cần thiết nhằm tinh gọn bộ máy, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực. Bởi, hiện nay, trên địa bàn TP Huế vẫn còn một số phường có diện tích khá nhỏ; không gian phát triển bị chia cắt, gây khó khăn, cản trở trong công tác lập kế hoạch, quy hoạch dài hạn, định hướng phát triển kinh tế - xã hội cũng như quy hoạch, kế hoạch phát triển vùng; nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội bị phân tán, nhất là trong điều kiện Trung ương đang đẩy mạnh phân cấp, trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho chính quyền địa phương.

Việc thành lập các phường Phú Thượng, Hương Vinh, Thủy Vân và Thuận An trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã Phú Thượng, Hương Vinh, Thủy Vân và thị trấn Thuận An là nhằm tổ chức bộ máy chính quyền phù hợp trong quản lý điều hành và phát huy tiềm năng, lợi thế vốn có để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…

Trình bày báo cáo thẩm tra Đề án điều chỉnh địa giới để mở rộng TP Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành với sự cần thiết của việc điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng TP Huế và việc sắp xếp, thành lập các phường thuộc TP Huế. Việc điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng TP Huế là một bước quan trọng trong tiến trình cụ thể hóa nhiệm vụ xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10.12.2019 của Bộ Chính trị. Đồng thời, Nghị quyết số 54-NQ/TW cũng yêu cầu phải “hoàn thành việc mở rộng thành phố Huế theo quy hoạch trước năm 2022”. Quá trình chuẩn bị Đề án đã bảo đảm các trình tự, thủ tục theo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết số 653 và Nghị quyết số 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; hồ sơ Đề án đã được chuẩn bị nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy định của pháp luật.    

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày Tờ trình

Qua thảo luận, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với đề án của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật; thống nhất sự cần thiết, điều kiện và tiêu chuẩn mở rộng TP Huế. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nhận thấy, hồ sơ Đề án đã được chuẩn bị từ năm 2019, qua quá trình chuẩn bị chu đáo, các cơ quan đã phối hợp hoàn chỉnh tốt, đúng quy định pháp luật về trình tự, thủ tục và được Chính phủ thống nhất trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng lưu ý, Chính phủ, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cần xác định rõ lộ trình, thời hạn hoàn thành việc triển khai các công tác quy hoạch đối với TP Huế và bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa các quy hoạch để có cơ sở cho việc theo dõi, giám sát, đánh giá quá trình thực hiện. Phải có kế hoạch, lộ trình cụ thể để thực hiện về mọi mặt, đặc biệt là quy hoạch chung, quy hoạch phát triển đô thị bảo đảm yêu cầu phát triển theo quy định cả về không gian phát triển và trình độ phát triển kinh tế, xã hội của đô thị. Đồng thời, Chính phủ và chính quyền địa phương cần quan tâm khẩn trương kiện toàn, sắp xếp ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm đời sống của nhân dân sau khi Nghị quyết có hiệu lực.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ phát biểu

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ khẩn trương tổng kết và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi Nghị quyết 1210 và Nghị quyết 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIII để làm rõ mô hình thành phố trong thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ chế đặc thù phù hợp với từng loại hình đơn vị. Đồng thời, tổng kết, đánh giá tiêu chí phân loại đô thị, tiêu chuẩn của đơn vị hành chính kết hợp với việc tổng kết, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã năm 2019 theo các Nghị quyết số 1210, 1211. Trên cơ sở đó, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung 2 Nghị quyết này, trong đó, chú trọng nghiên cứu bổ sung các quy định áp dụng với đô thị có tính chất đặc thù và đơn vị hành chính đối với khu vực có giá trị đặc biệt về di sản, lịch sử văn hóa, du lịch trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tháng 8.2021.

Tin: T. Thành; Ảnh: Hồ Long