Quy tắc ứng xử của MEP 

Xem với cỡ chữ
Bộ Quy tắc ứng xử có hiệu lực từ ngày 1.1.2012 đưa ra các nguyên tắc ứng xử đối với MEP, theo đó, các MEP chỉ hành động vì lợi ích cộng đồng và tiến hành công việc của mình với tinh thần vô tư, liêm chính, cởi mở, siêng năng, trung thực, có trách nhiệm giải trình và tôn trọng uy tín của Nghị viện châu Âu.

Quy tắc ứng xử xác định các xung đột lợi ích và cách các MEP giải quyết chúng, bao gồm các quy tắc như quà tặng chính thức cho MEP và các hoạt động nghề nghiệp của các cựu MEP.

Quy tắc ứng  xử cũng đặt ra nghĩa vụ đối với các MEP phải nộp bản kê khai chi tiết về lợi ích tài chính của họ. Các thành viên cũng có nghĩa vụ khai báo việc tham dự các sự kiện do bên thứ ba tổ chức, trong đó bên thứ ba sẽ thanh toán chi phí đi lại, ăn ở, sinh hoạt hoặc thanh toán trực tiếp các chi phí đó. Những tuyên bố này phản ánh các quy tắc và tiêu chuẩn đòi hỏi về tính minh bạch được quy định trong Bộ Quy tắc ứng xử. Thông tin do MEP cung cấp trong bản kê khai của họ có thể được tìm thấy trên các trang hồ sơ cá nhân của thành viên. MEP không thể được bầu làm người giữ chức vụ của Nghị viện hoặc của một trong những các cơ quan thuộc EP, được chỉ định làm báo cáo viên hoặc tham gia vào một phái đoàn chính thức, nếu họ chưa nộp bản kê khai lợi ích tài chính.

Nguồn: ITN

Các MEP cũng phải khai báo những món quà mà họ đã nhận được khi đại diện cho Nghị viện với tư cách chính thức, theo các điều kiện được quy định trong Các Biện pháp thực hiện đối với Quy tắc ứng xử. Quà tặng như vậy được báo cáo trong sổ đăng ký quà tặng. Chẳng hạn, vào ngày cuối cùng của tháng tiếp theo kể từ ngày nhận được bất kỳ món quà nào, MEP phải thông báo cho Chủ tịch EP về việc nhận quà như vậy, đặc biệt bằng cách nêu rõ tên của người tặng quà, ngày nhận quà hay cung cấp mô tả về món quà cũng như các dấu hiệu về giá trị của nó theo ước tính của người nhận… Ở các ngoại lệ, MEP được phép giữ lại món quà, miễn là giá trị của nó theo ước tính thấp hơn ngưỡng quy định trong Quy tắc ứng xử và món quà không có giá trị vật chất rõ ràng đối với Nghị viện. Trong những trường hợp như vậy, món quà sẽ trở thành tài sản của MEP. Đối với các trường hợp nghi ngờ, MEP có thể gửi món quà để ước tính giá trị bằng dịch vụ có thẩm quyền, nếu cần thiết có thể nhờ đến chuyên gia.

Để bảo đảm Quy tắc ứng xử được thực hiện tốt, EP thành lập ra Ủy ban Cố vấn về ứng xử của các thành viên. Ủy ban này sẽ bao gồm năm thành viên, do Chủ tịch EP bổ nhiệm từ đầu nhiệm kỳ của mình, có tính đến kinh nghiệm của các thành viên và sự cân bằng chính trị. Mỗi thành viên của Ủy ban Cố vấn sẽ làm chủ tịch trong 6 tháng trên cơ sở luân phiên. Chủ tịch cũng sẽ đề cử vào đầu nhiệm kỳ các thành viên dự bị cho Ủy ban Cố vấn, một thành viên cho mỗi nhóm chính trị không đại diện trong Ủy ban Cố vấn. Theo yêu cầu của một thành viên, Ủy ban Cố vấn sẽ cho ông hoặc bà ấy, trong vòng 30 ngày theo lịch, hướng dẫn về cách diễn giải và thực hiện các quy định của Bộ Quy tắc ứng xử. Thành viên nói trên sẽ được quyền dựa vào hướng dẫn đó. Theo yêu cầu của Chủ tịch EP, Ủy ban Cố vấn cũng sẽ đánh giá cáo buộc vi phạm quy tắc ứng xử này và tư vấn cách giải quyết cho tổng thống. Sau khi tham khảo ý kiến ​​của Chủ tịch EP, Ủy ban Cố vấn có thể xin ý kiến ​​tư vấn từ các chuyên gia bên ngoài. Trong quá trình làm việc, Ủy ban Cố vấn sẽ xuất bản một báo cáo hàng năm về công việc của mình.

Bất kỳ MEP nào bị phát hiện vi phạm quy tắc ứng xử đều có thể bị Chủ tịch EP đưa ra hình phạt. Hình phạt này được Chủ tịch EP công bố trong phiên họp toàn thể và được công bố nổi bật trên trang web của Nghị viện trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ Nghị viện.

Ngọc Minh