Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập 

Xem với cỡ chữ
Mới đây, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Tọa đàm trực tuyến với các bộ, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp... để phối hợp lập quy hoạch mạng lưới tổ chức KHCN công lập. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng chủ trì Tọa đàm.

Tham dự Tọa đàm có lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện lãnh đạo cơ quan, đơn vị liên quan thuộc 11 Bộ, 6 cơ quan thuộc Chính phủ, 2 đại học quốc gia và một số đại học vùng, một số tập đoàn, tổng công ty nhà nước. 

Tại buổi Tọa đàm, ông Trần Văn Nghĩa – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã trình bày dự thảo Đề cương báo cáo phương án quy hoạch hệ thống tổ chức KHCN công lập thuộc thẩm quyền quản lý của các bộ, ngành giai đoạn 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050. Đề cương báo cáo phương án quy hoạch gồm 4 phần: Các văn bản chỉ đạo, chiến lược, quy hoạch của bộ, ngành; Phân tích hiện trạng của mạng lưới tổ chức KHCN thuộc thẩm quyền quản lý của bộ, ngành; Phân tích, đánh giá bối cảnh kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế ảnh hưởng tới định hướng phát triển các tổ chức KHCN trong phạm vi bộ, ngành quản lý; Đề xuất phương án quy hoạch mạng lưới tổ chức KHCN công lập thuộc thẩm quyền bộ, ngành quản lý thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 và kèm theo là các biểu tổng hợp số liệu minh chứng cho nội dung quy hoạch. So với quy hoạch giai đoạn trước, trong quy hoạch lần này có đề cập đến nhiều nội dung mới quan trọng. Cụ thể, cần xác định để tích hợp trong các quy hoạch có liên quan (quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); đề xuất “phương án bố trí sử dụng đất cho phát triển mạng lưới tổ chức KHCN công lập và các hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo” và “danh mục dự án cấp quốc gia, cấp tỉnh và thứ tự ưu tiên thực hiện”.

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu tham dự đều thống nhất với tinh thần của dự thảo quy hoạch; đồng thời đã tập trung góp ý, hoàn thiện dự thảo quy hoạch; thảo luận, phân tích những thuận lợi, khó khăn và đề xuất các giải pháp để hoàn thiện phương án quy hoạch hệ thống các tổ chức KHCN công lập thuộc thẩm quyền quản lý của các bộ, ngành. 

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng đã giải đáp nhiều câu hỏi, thắc mắc của các đại biểu. Liên quan đến căn cứ để xây dựng phương án quy hoạch, Thứ trưởng cho biết, các bộ, ngành cần căn cứ vào Nghị quyết của Trung ương đến các chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực; văn bản hướng dẫn về tiêu chí sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức KHCN để nghiên cứu, xác định những nội dung về KHCN nào để phát triển ngành, để từ đó, có phương án quy hoạch phù hợp, đáp ứng yêu cầu của ngành, lĩnh vực; đảm bảo các tổ chức KHCN có đủ nguồn lực để hoạt động.

Về việc duy trì tổ chức KHCN gắn với tự chủ, Thứ trưởng cho rằng: việc giải thể hay giữ lại tổ chức KHCN công lập phải dựa trên định hướng phát triển ngành, lĩnh vực. Các tổ chức KHCN công lập tồn tại phải đáp ứng được yêu cầu của ngành, tổ chức của mình, giữ vai trò không thể thay thế trong phát triển. "Mức độ tự chủ không phải là căn cứ để xét tồn tại hay không đối với một tổ chức KHCN công lập", Thứ trưởng nhấn mạnh. 

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng chủ trì Tọa đàm

Trước đề xuất của một số đơn vị, Thứ trưởng cho biết sẽ trực tiếp trao đổi và tháo gỡ cũng như chỉ đạo các đơn vị đồng hành để việc quy hoạch đạt hiệu quả. Theo kế hoạch, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ làm việc với các đơn vị có nhu cầu để nắm bắt tình hình thực tế, nội dung quy hoạch để xây dựng quy hoạch có hiệu quả. 

Thứ trưởng đã giao Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan của Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý của các đơn vị. Đồng thời đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu các quy định về quy hoạch đối với tổ chức KHCN công lập trong các cơ sở giáo dục đại học để có thể phát huy được nguồn nhân lực là các thầy cô giáo vừa giảng dạy, vừa tham gia nghiên cứu. 

Tọa đàm là một trong các hoạt động nhằm thực hiện Luật Quy hoạch, Luật Khoa học và Công nghệ; Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 26.2.2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trước đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng văn bản gửi các địa phương phối hợp Lập phương án Quy hoạch hệ thống tổ chức KHCN công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND các tính, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Việc xây dựng quy hoạch là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng để làm cơ sở xây dựng các dự án đầu tư, nâng cao tiềm lực, phát triển hệ thống tổ chức KHCN và phục vụ hoạt động đẩy mạnh KHCN và đổi mới sáng tạo. Đồng thời đóng góp dữ liệu để điều chỉnh toàn bộ hệ thống tổ chức KHCN công lập trên phạm vi cả nước trong giai đoạn mới, cũng là một nội dung để tích hợp vào các quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. 

Tin và ảnh: Hạnh Nguyên