Xã luận: Xứng đáng với Nhân dân

XÃ LUẬN:
Xứng đáng với Nhân dân

Quốc hội ta là Quốc hội của toàn dân. Với tư cách là cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước, Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập pháp và quyết định những vấn đề quan trọng nhất của Nhà nước trong phạm vi toàn quốc và giám sát tối cao toàn bộ hoạt động của Nhà nước. Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực của Nhà nước ở địa phương...

Ra đời từ lòng Dân, hết lòng vì Dân, vì nước và làm tròn một cách vẻ vang nhiệm vụ là những người đại biểu của Nhân dân, Quốc hội ta không ngừng đổi mới, luôn tiêu biểu cho tinh thần đoàn kết của toàn dân tộc, chí khí và sức mạnh của Nhân dân ta. 

Vinh dự được Quốc hội và Nhân dân trao sứ mệnh vẻ vang là “Tiếng nói của Quốc hội, diễn đàn của đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và cử tri”, tròn 35 năm qua, Báo Đại biểu Nhân dân kể từ khi ra đời (5.10.1988) đến nay đã không phụ sự tin cậy và ủy thác trọng trách đó.      

Đồng hành với đất nước và Nhân dân, với sự đổi mới sáng tạo không ngừng và phát triển ngày càng toàn diện theo hướng nhân văn và hiện đại, Báo Đại biểu Nhân dân không chỉ ngày càng khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan thông tin và tuyên truyền chủ lực của Quốc hội, về Quốc hội và Hội đồng nhân dân, xứng đáng với sự tin cậy của đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, cử tri và Nhân dân cả nước mà còn khẳng định vị thế và bản sắc trong hệ thống báo chí cách mạng nước nhà, được đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước hằng ngày đón đợi và rất mực yêu mến.

Trước yêu cầu rất cao của công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ, trên lộ trình xây dựng Quốc hội chủ động, trí tuệ, đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm; ngày càng dân chủ, công khai, minh bạch, gắn bó mật thiết với cử tri và Nhân dân, luôn nỗ lực đổi mới, hành động quyết liệt vì lợi ích trên hết và trước hết của Nhân dân, của đất nước, càng đòi hỏi Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục đổi mới mạnh mẽ theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả, hiện đại và nhân văn, phát triển thật sự toàn diện và bền vững, xứng đáng với vị thế và trách nhiệm của mình.

Tự hào phát triển vững vàng trên nền móng 35 năm vẻ vang, phát huy những bài học thành công, chỉnh đốn những kinh nghiệm chưa thành công, với tinh thần cầu thị, đoàn kết, thành tâm nói tiếng nói của cử tri, tiếp tục góp phần hành động vì Nhân dân, xứng đáng với sự ủy thác của Quốc hội, sự gửi gắm của đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, sự yêu mến và đòi hỏi của đông đảo bạn đọc, ngày càng thật sự là Đại biểu Nhân dân trong hệ thống báo chí nước nhà. 

                                                   ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN