Tin tưởng, chờ đợi những quyết sách đúng đắn, kịp thời

- 12:03, 07/05/2022 - THẠC SĨ NGUYỄN VÂN HẬU

Những vấn đề nóng hổi và đại sự quốc gia vềquản lý đất đai, nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phát triển kinh tế tập thể, về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cùng một số vấn đề quan trọng khác trong chương trình nghị sự Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII đang được toàn Đảng, toàn dân và dư luận xã hội hết sức quan tâm. Toàn Đảng, toàn dân tin tưởng, chờ đợi những quyết sách đúng đắn, kịp thời và phù hợp từ Hội nghị.

Tin tưởng, chờ đợi những quyết sách đúng đắn, kịp thời -0
Quang cảnh hội nghị
Ảnh: Trí Dũng

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong phiên khai mạc cho thấy, 6 nội dung chính, quan trọng của Hội nghị Trung ương lần này đã được chuẩn bị rất khoa học, công phu, tiến hành nghiên cứu từ sớm, từ xa, tổng kết trong cả giai đoạn dài từ 10 - 20 năm. Từ đó, đánh giá đúng tình hình, xây dựng các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Trung ương xem xét, quyết định phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đặc biệt quan tâm đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai

Nhân dân hoan nghênh và đặc biệt quan tâm về chủ trương của Đảng tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai - lĩnh vực còn nhiều vướng mắc trong công tác quản lý và sử dụng thời gian qua. Người đứng đầu của Đảng nhấn mạnh: “Đây là một lĩnh vực rất rộng lớn, cơ bản, hết sức phức tạp, nhạy cảm, đặc biệt quan trọng, hệ trọng đối với sự ổn định và phát triển bền vững đất nước, hiện vẫn còn không ít ý kiến khác nhau”. Đồng thời, gợi mở hàng loạt câu hỏi từ thực tiễn để tìm ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, nhằm tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách về đất đai đáp ứng được yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới.

Nhân dân cả nước, đặc biệt là ở khu vực nông thôn cũng rất phấn khởi, tự hào về những kết quả, thành tựu to lớn, toàn diện, ấn tượng đã đạt được trong hơn 1 thập kỷ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn vừa qua. Các chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi sắc diện những vùng quê nghèo, thanh bình thành những nơi đáng sống, thu hút mạnh mẽ nguồn lực đầu tư của xã hội. Những kết quả, thành tựu to lớn đó đã chứng minh đường lối, chiến lược của Đảng ta về nông nghiệp, nông dân, nông thôn hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, vì lợi ích của Nhân dân, tạo được sự đồng thuận, tin tưởng của Nhân dân đối với Đảng.

Tuy vậy, Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh phải khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân được rút ra. Đó là: nông nghiệp phát triển còn thiếu bền vững, tốc độ tăng trưởng có xu hướng giảm, tổ chức sản xuất chủ yếu vẫn dựa vào nông hộ nhỏ, thiếu liên kết trong sản xuất kinh doanh; kinh tế tập thể, hợp tác xã chậm phát triển. Việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao chưa trở thành động lực chính để tạo đột phá phát triển… Thu nhập của phần lớn nông dân chưa cao, chênh lệch với thành thị và giữa các vùng, miền còn lớn; tỷ lệ hộ nghèo ở nông thôn còn nhiều, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Xây dựng nông thôn mới chưa đồng đều, nhiều nơi chưa chú trọng đúng mức tới phát triển sản xuất, tạo sinh kế cho người dân; nhiều vấn đề xã hội phát sinh, gây bức xúc trong Nhân dân; ô nhiễm môi trường nông thôn gia tăng ở nhiều địa phương. Năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu còn yếu; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh chưa đáp ứng yêu cầu.

Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể - một thành phần kinh tế quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX, khu vực kinh tế tập thể đã có những chuyển biến tích cực nhưng vẫn chưa đạt mức phát triển như mục tiêu, yêu cầu đề ra. Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể còn gặp nhiều khó khăn… Tổng Bí thư yêu cầu phải làm rõ, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn dân về mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những nhiệm vụ và giải pháp lớn cần được quán triệt và triển khai thực hiện để kinh tế tập thể ngày càng phát triển mạnh hơn, đúng đắn và lành mạnh hơn.

Cần thiết thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Cán bộ, đảng viên và Nhân dân theo dõi sát sao, chờ đợi quyết định của Hội nghị Trung ương 5 lần này về những vấn đề hệ trọng của Đảng và đất nước xung quanh 2 Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên và Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. "Đảng mạnh là do chi bộ tốt; chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt". Tổ chức cơ sở đảng mạnh và đảng viên tốt, gương mẫu, liêm khiết, bản lĩnh thì năng lực và sức chiến đấu của Đảng được nâng lên, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, suy thoái trong Đảng và ngoài xã hội sẽ càng hiệu quả hơn.

Tổng Bí thư cũng thẳng thắn chỉ rõ thực tế, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của không ít tổ chức cơ sở đảng còn yếu, thậm chí mất sức chiến đấu… Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên, thậm chí một số nơi còn xem nhẹ. Không ít cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị chưa vững vàng… Thậm chí, có một bộ phận cán bộ, đảng viên còn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", vi phạm nguyên tắc, kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật, làm giảm sút niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí thư của Đảng từng kết luận tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020 rằng: tham nhũng vẫn là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta. Phòng, chống tham nhũng là "chống giặc nội xâm", là nhiệm vụ quan trọng phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục, "không ngừng", "không nghỉ" ở tất cả các cấp, các ngành, lĩnh vực… Trách nhiệm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là của toàn Đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên chân chính của Đảng. Vì vậy, Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là rất cần thiết.

Toàn Đảng, toàn dân tin tưởng, chờ đợi những quyết sách đúng đắn, kịp thời và phù hợp từ Hội nghị Trung ương 5 của Đảng.

THẠC SĨ NGUYỄN VÂN HẬU