Hội nghị toàn quốc lần thứ Hai triển khai luật, nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ Sáu và Kỳ họp bất thường lần thứ Năm, Quốc hội Khóa XV:

Khẩn trương rà soát, đề xuất danh mục các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Các tổ chức tín dụng

- Thứ Năm, 07/03/2024, 13:00 - Chia sẻ

Để bảo đảm tiến độ ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024, tại Hội nghị toàn quốc lần thứ hai triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiến nghị xem xét ban hành một số văn bản theo thủ tục rút gọn. 

Tích cực triển khai Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024

Tại Hội nghị toàn quốc lần thứ Hai triển khai luật, nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ Sáu và Kỳ họp bất thường lần thứ Năm, Quốc hội Khóa XV diễn ra sáng nay, 7.3, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đoàn Thái Sơn đã báo cáo về công tác triển khai Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành.

Khẩn trương rà soát, đề xuất danh mục các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Các tổ chức tín dụng -0
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đoàn Thái Sơn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Lâm Hiển

Về phổ biến, tuyên truyền Luật, Phó Thống đốc NHNN Việt Nam cho biết, tại văn bản Kế hoạch triển khai thi hành Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 (ban hành kèm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ), NHNN đã dự kiến triển khai nội dung tuyên truyền, phổ biến Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 gồm các nội dung: NHNN chủ trì tổ chức quán triệt, phổ biến các quy định của Luật theo các hình thức phù hợp với điều kiện thực tiễn.

NHNN Việt Nam, cơ quan hữu quan và các cơ quan truyền thông, báo chí thực hiện đăng tải toàn văn nội dung Luật và các văn bản quy định chi tiết trên Cổng/Trang Thông tin điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật; biên soạn tài liệu phổ biến Luật và phối hợp với Bộ Tư pháp để cập nhật trên Cổng Thông tin điện tử Phổ biến giáo dục pháp luật quốc gia http://pbgdpl.gov.vn; tổ chức tuyên truyền Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức phổ biến, tuyên truyền phù hợp khác.

Về xây dựng danh mục văn bản quy định chi tiết Luật và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo để trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, sau khi Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 được thông qua, NHNN đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc đề xuất, xây dựng danh mục văn bản quy định chi tiết.

Hiện nay, NHNN đang đề xuất ban hành 6 văn bản quy định chi tiết bao gồm: 2 Nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng và chế độ tài chính của tổ chức tín dụng; 4 Thông tư quy định về quỹ tín dụng nhân dân, ngân hàng hợp tác xã, cấp giấy phép và tổ chức, hoạt động của tổ chức tài chính vi mô; cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng.

NHNN cũng đang tiếp tục phối hợp với Bộ Tư pháp để hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục quy định chi tiết luật, nghị quyết và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo trình Thủ tướng Chính phủ lý ban hành Quyết định.

Về công tác rà soát, lập danh mục văn bản hướng dẫn thi hành Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024, NHNN đã chủ động rà soát các nội dung tại Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành theo thẩm quyền, đề xuất phân công cơ quan chủ trì thực hiện rà soát để xem xét trình cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật theo thẩm quyền.

Khẩn trương rà soát, đề xuất danh mục các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Các tổ chức tín dụng -0
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đoàn Thái Sơn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Lâm Hiển

Cụ thể, NHNN đã rà soát Nghị định của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội; Nghị định của Chính phủ quy định về điều kiện cấp phép của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Nghị định của Chính phủ quy định về thanh toán không dùng tiền mặt; Nghị định của Chính phủ quy định về chương trình tài chính vi mô của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về điều kiện, hồ sơ, thủ tục đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Bộ Tài chính; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Tư pháp rà soát, đề xuất các Nghị định của Chính phủ thuộc phạm vi quản lý của các bộ.

Về các thông tư hướng dẫn thi hành Luật thuộc chức năng, nhiệm vụ, NHNN đã khẩn trương rà soát, đề xuất danh mục các thông tư cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới để hướng dẫn thi hành Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 và thời hạn thực hiện cụ thể. Theo đó, NHNN dự kiến sẽ sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các Thông tư để hướng dẫn một số nội dung của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024. Hiện nay, các đơn vị thuộc NHNN đang khẩn trương tiến hành việc xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 theo quy định để đảm bảo kịp tiến độ đề ra.

Về việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và quá trình triển khai thực hiện Luật không gặp khó khăn, vướng mắc, bất cập do các quy định liên quan chưa được sửa đổi, bổ sung kịp thời, bảo đảm phù hợp với Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024, tại dự thảo Kế hoạch triển khai thi hành Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 dự kiến giao: các bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công và gửi kết quả về NHNN Việt Nam trong tháng 4 năm 2024; thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với quy định của Luật và các văn bản quy định chi tiết dưới Luật.

Khẩn trương rà soát, đề xuất danh mục các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Các tổ chức tín dụng -0
Quang cảnh Hội nghị

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý nhà nước được phân công và gửi kết quả về NHNN Việt Nam trong tháng 4 năm 2024; thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với quy định của Luật và các văn bản quy định chi tiết dưới Luật.

Xem xét ban hành một số văn bản theo thủ tục rút gọn

Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 có nhiều nội dung được sửa đổi, bổ sung và ban hành mới như: hoàn thiện và sửa đổi, bổ sung một số khái niệm như: quy định về Bao thanh toán, Thư tín dụng (L/C); can thiệp sớm tổ chức tín dụng; bổ sung một số khái niệm nhằm bảo đảm tính rõ ràng, minh bạch trong quá trình áp dụng các quy định của Luật như: vốn điều lệ, vốn được cấp, vốn pháp định, rút tiền hàng loạt…

Đặc biệt Luật đã quy định chỉnh sửa khái niệm người có liên quan; sở hữu gián tiếp…; Luật cũng điều chỉnh một số quy định về trách nhiệm của tổ chức tín dụng trong việc tổ chức tín dụng phải niêm yết, thông tin về ngừng giao dịch trong trường hợp ngừng giao dịch tại một hoặc một số địa điểm thực hiện giao dịch trong thời gian giao dịch chính thức hoặc ngừng giao dịch bằng phương tiện điện tử.

Bên cạnh đó, Luật bổ sung quy định khi thực hiện giao dịch với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu trung thực, chính xác, đầy đủ, kịp thời và phải chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu đó.

Đồng thời, Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 cũng sửa đổi, bổ sung các quy định về quản trị, điều hành của tổ chức tín dụng, quy định về hoạt động của các tổ chức tín dụng về các quy định xử lý tổ chức tín dụng có vấn đề, về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu, về trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước…

“Như vậy, thời hạn để ban hành các văn bản quy định chi tiết và văn bản hướng dẫn thi hành rất gấp cùng với số lượng văn bản cần ban hành mới, sửa đổi, bổ sung nhiều, khối lượng công việc lớn nên rất cần có sự phối hợp tham gia tích cực của các bộ, ngành liên quan”. Nhấn mạnh như vậy, Phó Thống đốc NHNN Việt Nam cũng đề nghị xem xét áp dụng thủ tục rút gọn trong ban hành một số văn bản để bảo đảm tiến độ ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật. 

Bên cạnh đó, quá trình xây dựng các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, NHNN đề xuất, cần có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa đơn vị chủ trì soạn thảo và các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thi hành Luật.

Thanh Chi
#