Đổi mới thể chế, phát triển động lực, Đất nước cất cánh

Đổi mới thể chế, phát triển động lực, Đất nước cất cánh

Sau 38 năm thực thi công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ, trong bối cảnh thế giới mới, trước yêu cầu phát triển đất nước nhanh, mạnh, bền vững và nhân văn, việc xây dựng và tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển càng là khâu đột phá, ưu tiên hàng đầu và là một trong những trọng sự quyết định thành công của chiến lược phát triển đất nước, nhịp bước cùng thời đại, trong tầm nhìn tới năm 2030 và 2045.

Là cơ quan lập hiến, lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, Quốc hội đóng vai trò then chốt trong tiến trình tiếp tục hoàn thiện thể chế, nhằm chủ động tạo “đường băng” và khơi thông toàn diện, mạnh mẽ động lực Đất nước cất cánh. Nhìn lại năm 2023, tiếp tục tinh thần đổi mới, sáng tạo, chủ động, trách nhiệm, vì dân, với 5 kỳ họp - kỷ lục kỳ họp nhiều nhất trong một năm trong 78 năm lịch sử của mình - Quốc hội xem xét, quyết định kịp thời 84 vấn đề lớn, quan trọng, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến công tác lập pháp, kịp thời đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn, góp phần quan trọng ổn định và phát triển đất nước và đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Đặc biệt, các kỳ họp “bất thường” đã trở thành “bình thường” chủ động đáp ứng đúng và trúng yêu cầu của đời sống kinh tế - xã hội và nguyện vọng chính đáng của cử tri, Nhân dân cả nước.

Năm 2023 ghi dấu ấn lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Chính phủ tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ Nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội Khóa XV - hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tăng cường sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng với tổ chức thực hiện pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực, và hiệu quả nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lập pháp và tiếp tục hoàn thiện thể chế.   

Bước vào năm 2024, trên nền móng kinh nghiệm thành công của năm 2023, với tinh thần đổi mới và trách nhiệm cao cả, Quốc hội không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động lập pháp, quyết sách đúng, trúng và ngang tầm những trọng sự của đất nước, nhất là dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) và dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và các dự thảo luật khác. Đây là những công việc lớn, khó khăn nhất, mệnh hệ tới sự phát triển vĩ mô nền kinh tế - xã hội đất nước và đời sống toàn diện của Nhân dân.

Đặc biệt, những thành quả của sự phối hợp hành động giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ trên 22 lĩnh vực trọng tâm làm căn cứ hoạch định Kế hoạch xây dựng pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển của thực tiễn; đồng thời, sửa đổi kịp thời những bất cập trong các văn bản dưới luật thuộc thẩm quyền của các cơ quan hành chính nhà nước kịp thời tháo gỡ các “điểm nghẽn”, tạo động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững trên các lĩnh vực.

 Quốc hội tiếp tục thực hiện chức năng giám sát tối cao, trọng tâm là việc thực hiện các mục tiêu quốc gia, các chủ thể thực hiện và quản lý sự vận hành xã hội một cách chặt chẽ và hiệu quả; làm tốt công tác đại biểu và công tác cử tri ngày càng xứng đáng với trọng trách vẻ vang do cử tri và Nhân dân cả nước tin cậy và ủy thác.

Với hào khí Xuân Giáp Thìn năm 2024, sức mạnh tổng thể và hiệu quả toàn diện, đồng bộ của công cuộc đổi mới thể chế bảo đảm quản lý, điều hành sự vận hành đất nước đúng hướng, thống nhất và mạnh mẽ với thế Rồng bay, nhịp bước cùng thế giới, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri và Nhân dân trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài nâng tầm một Quốc hội luôn đổi mới, dân chủ, hành động quyết liệt vì lợi ích của Nhân dân. 

ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN