Quốc hội phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm một số thành viên Chính phủ, Hội đồng Bầu cử quốc gia và Hội đồng Quốc phòng và an ninh 

Xem với cỡ chữ
Chiều 7.4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị về việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp

Với 454/457 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 94,58% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nghị quyết nêu rõ, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14, căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102 ngày 24.11.2015 của Quốc hội, căn cứ đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 446 ngày 6.4.2021 và căn cứ biên bản kiểm phiếu về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về  việc miễn nhiệm một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 ngày 7.4.2021, quyết nghị: phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trịnh Đình Dũng và miễn nhiệm chức vụ đối với 11 Bộ trưởng, thành viên Chính phủ gồm: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện; Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh và Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Các đại biểu tham gia biểu quyết

Tiếp đó, với 446/449 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 92,92% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Nghị quyết nêu rõ, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14, căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân số 85/2015/QH13, căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102 ngày 24.11.2015 của Quốc hội, căn cứ đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia  tại tờ trình số 208 ngày 7.4.2021, căn cứ biên bản kết quả kiểm phiếu phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia ngày 7.4.2021, quyết nghị: phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với bà Tòng Thị Phóng; bà Đặng Thị Ngọc Thịnh. Nghị quyết cũng phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia đối với các ông Phạm Minh Chính, Ngô Xuân Lịch, Uông Chu Lưu, Phùng Quốc Hiển, Trần Văn Túy, Nguyễn Hạnh Phúc, Lê Vĩnh Tân, Lê Quốc Phong. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Với 449/452 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 93,54% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Nước về việc miễn nhiệm một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh. Nghị quyết nêu rõ, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14, căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102 ngày 24.11.2015 của Quốc hội, căn cứ đề nghị của Chủ tịch Nước tại tờ trình số 10 ngày 7.4.2021, căn cứ biên bản kết quả kiểm phiếu phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Nước về việc miễn nhiệm một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh ngày 7.4.2021, quyết nghị: phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Nước về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân, ông Ngô Xuân Lịch, ông Phạm Bình Minh. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa và cảm ơn các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, thành viên Chính phủ, Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh vừa được miễn nhiệm. 
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa và cảm ơn các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, thành viên Chính phủ, Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh vừa được miễn nhiệm. 

Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tặng những bó hoa tươi thắm và cảm ơn các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, thành viên Chính phủ, Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh vừa được miễn nhiệm. 

Tin: Thanh Chi - Ảnh: Quang Khánh