Quảng Trị: Sớm hoàn thiện hồ sơ các di tích 

Xem với cỡ chữ

Ngày 17.8, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh “Về đầu tư, bảo tồn, tôn tạo, chống xuống cấp hệ thống di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2013 - 2020” trên địa bàn huyện Vĩnh Linh. Toàn huyện có 180 di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng di tích. Thực hiện Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, đến nay mới có 18 di tích đã có đầy đủ hồ sơ khoa học và hồ sơ pháp lý di tích. Ban đề nghị huyện quan tâm xây dựng kế hoạch sớm hoàn thiện hồ sơ khoa học và hồ sơ pháp lý của các di tích; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong phân cấp quản lý di tích để đầu tư, tôn tạo và khai thác đúng tầm các di tích thành phần thuộc hệ thống di tích quốc gia đặc biệt, tránh tình trạng các di tích thành phần không được đầu tư.