Quảng Trị: Sớm hoàn chỉnh Đề án phát triển Trường Trẻ em khuyết tật tỉnh 

Xem với cỡ chữ

Làm việc với Trường Trẻ em khuyết tật tỉnh về Đề án “Phát triển Trường Trẻ em khuyết tật tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh nhấn mạnh: Những chính sách liên quan tới người khuyết tật luôn được ưu tiên, nhất là việc tạo cho trẻ em khuyết tật có quyền được học tập, được đào tạo nghề, hòa nhập cộng đồng. Theo đó, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo sớm hoàn chỉnh đề án trên cơ sở bảo đảm nguồn lực thực hiện, đáp ứng yêu cầu đào tạo cho trẻ khuyết tật và cần làm rõ các mốc thời gian thực hiện; tiếp tục làm việc với Sở Tài chính trao đổi về nguồn lực, các chế độ cụ thể hỗ trợ cho trẻ khuyết tật, bảo đảm quyền lợi cho trẻ khuyết tật theo quy định đã được ban hành; khẩn trương hoàn thiện, chuẩn bị đầy đủ để xem xét thông qua trong kỳ họp sắp tới.

HOÀNG MAI