Quảng Trị: Sẽ khảo sát chuyển mục đích sử dụng đất, rừng để thực hiện các dự án thu hút đầu tư 

Xem với cỡ chữ

Theo kế hoạch, năm 2021, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh dự kiến sẽ khảo sát chủ trương thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn; giám sát chuyên đề tình hình triển khai, thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến lĩnh vực kinh tế - ngân sách. Xây dựng kế hoạch triển khai giám sát, khảo sát các chuyên đề về: Tình hình thực hiện Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND ngày 31.5.2013 của HĐND tỉnh về việc quy hoạch phát triển Thương mại Quảng Trị đến năm 2020, định hướng cho các năm tiếp theo; tình hình quản lý, sử dụng đất năng lượng trên địa bàn tỉnh; tiếp tục tổ chức giám sát chuyên đề theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh và kế hoạch của Ban.

HOÀNG MAI