Quảng Trị: Bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả thực thi 

Xem với cỡ chữ

Tại phiên họp thứ 9 mới đây rà soát công tác tổ chức, các nội dung trình Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp thường kỳ cuối năm 2021), với tinh thần các nghị quyết HĐND tỉnh ban hành phải bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả thực thi trong thực tiễn, Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu các Ban HĐND tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức khảo sát, giám sát các nội dung được phân công phục vụ công tác thẩm tra các nội dung kỳ họp. UBND tỉnh chỉ đạo rà soát các nội dung trình kỳ họp; chỉ đạo công tác chuẩn bị các đề án, tờ trình, báo cáo và dự thảo nghị quyết bảo đảm theo quy định; gửi tài liệu đến Thường trực và các Ban HĐND tỉnh chậm nhất 15 ngày trước kỳ họp phục vụ công tác thẩm tra; đồng thời gửi bản điện tử đến Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh gửi đại biểu nghiên cứu.

HOÀNG MAI