Quảng Ngãi: Hơn 300 quyết sách sát thực tiễn, khả thi cao 

Xem với cỡ chữ

Theo đánh giá tại Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 được tổ chức sáng 13.4, HĐND tỉnh Khóa XII đã chú trọng đổi mới toàn diện các lĩnh vực công tác. Qua 24 kỳ họp, HĐND tỉnh đã ban hành 325 nghị quyết bảo đảm chất lượng, sát thực tiễn, có tính khả thi cao, nhiều nghị quyết quan trọng tác động trực tiếp, định hướng lâu dài đến sự phát triển của tỉnh. HĐND tỉnh đã chủ động nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, bảo đảm thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm; tái giám sát với tinh thần quyết liệt và đạt được nhiều kết quả. Chú trọng giám sát thường xuyên, đi đôi với giám sát đột xuất, nội dung giám sát bao quát nhiều lĩnh vực, tập trung vào các vấn đề nổi cộm, bức xúc được đại biểu HĐND, cử tri và dư luận quan tâm. Hoạt động chất vấn, giải trình từng bước đi vào nền nếp, tập trung vào những việc cụ thể, có tính thời sự, phản ánh sát hơn tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

HUYỀN LÊ