Quảng Nam: Chưa trình Kỳ họp thứ 3 dự thảo Đề án phát triển kinh tế - xã hội miền núi 

Xem với cỡ chữ

Tại phiên họp thường kỳ tháng 8 mới đây, Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh tập trung ban hành quyết định triển khai thực hiện các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 2; đồng thời thống nhất chưa trình tại Kỳ họp thứ 3 (dự kiến tổ chức vào cuối tháng 9) một số nội dung, trong đó có dự thảo Đề án phát triển kinh tế - xã hội miền núi Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Đối với Dự thảo Đề án quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh, đề nghị cần quy định rõ vùng nào được nuôi gắn với quy hoạch phát triển nông nghiệp; có lộ trình cụ thể về việc chấm dứt hoạt động nuôi chim yến trong khu dân cư nhằm chấn chỉnh trình trạng nuôi chim yến không có sự kiểm soát, ảnh hưởng đến môi trường sống, học tập của người dân…

ĐẶNG HỮU