Quảng Bình: Tiếp xúc cử tri nơi có nhiều vấn đề bức xúc 

Xem với cỡ chữ

Theo báo cáo nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 2021 của HĐND tỉnh: HĐND tỉnh sẽ tổ chức giám sát thường xuyên tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; giám sát việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện các chính sách hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 gây ra; việc thực hiện các kết luận của chủ tọa kỳ họp HĐND tỉnh, kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại các phiên họp trong năm và kết quả giải quyết các vấn đề nổi lên, được cử tri và dư luận quan tâm. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện kết luận, kiến nghị qua giám sát. Thường trực HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri phù hợp, tăng cường tiếp xúc ở những nơi có nhiều vấn đề bức xúc; tăng cường đôn đốc, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

NGỌC MAI