Nâng cao chất lượng thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh Lào Cai

Quan tâm khảo sát thực tế, tiếp xúc cử tri chuyên đề 

Xem với cỡ chữ
Theo kinh nghiệm của các Ban HĐND tỉnh Lào Cai, cần quan tâm khảo sát tình hình thực tế của địa phương về những nội dung liên quan đến báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết hoặc tổ chức hội nghị TXCT chuyên đề để lấy ý kiến tham gia của đối tượng chịu tác động trực tiếp của nghị quyết. Đây là khâu quan trọng giúp cho việc thẩm tra được toàn diện, đa chiều. Ban HĐND nên phân công từng thành viên nghiên cứu sâu các nội dung theo lĩnh vực phụ trách và xây dựng dự thảo báo cáo thẩm tra trước để trao đổi tại cuộc họp thẩm tra…

Chỉ ra nhiều nội dung chưa phù hợp

Phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, các Ban HĐND tỉnh Lào Cai đã tăng cường khảo sát, nắm tình hình và nghiên cứu tài liệu phục vụ hoạt động thẩm tra. Các báo cáo thẩm tra đã chỉ ra nhiều nội dung chưa phù hợp trong báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình, đưa ra nhiều nội dung còn có sự khác nhau giữa báo cáo thẩm tra của Ban với nội dung trình của UBND tỉnh, nhất là đối với các dự thảo nghị quyết về chính sách đặc thù của địa phương, làm cơ sở để đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu, thảo luận và quyết định các nội dung tại kỳ họp. Các nội dung thẩm tra của các Ban hầu hết được UBND tỉnh tiếp thu, chỉnh sửa, khẳng định rõ chất lượng thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh ngày càng được nâng lên.

Đạt được những kết quả này, trước hết do các Ban HĐND tỉnh Lào Cai đã chú trọng phối hợp, xây dựng kế hoạch thẩm tra phù hợp với nội dung, đối tượng, lĩnh vực thẩm tra. Căn cứ vào nội dung thẩm tra, Ban khảo sát trực tiếp tại đơn vị, cơ sở hoặc xem xét vấn đề trên cơ sở các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết được UBND tỉnh xây dựng. Quá trình thẩm tra, đối với nghị quyết về phát triển kinh tế -xã hội, các Ban xem xét báo cáo định kỳ của UBND, các ngành chức năng, đối chiếu tính chính xác, phù hợp của các vấn đề trong báo cáo của UBND và các ngành; so sánh kết quả đạt được với cùng kỳ năm trước để nhìn nhận, đánh giá khách quan kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đây là những nội dung quan trọng để HĐND tỉnh nghiên cứu, cân nhắc xây dựng các chỉ tiêu đưa vào nghị quyết hàng năm.

Thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết, các Ban HĐND tỉnh đã chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn, UBND tỉnh tham gia ngay từ khi xây dựng tờ trình, dự thảo nghị quyết, dành nhiều thời gian tham gia các cuộc họp với cơ quan soạn thảo để cùng thống nhất các nội dung cần trình kỳ họp. Khi thẩm tra, các Ban chú trọng tham khảo ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp; đánh giá, phân tích và thể hiện rõ chính kiến về văn bản thẩm tra; thảo luận để làm rõ các nội dung, vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau và có các kiến nghị cụ thể đối với nội dung dự thảo đã thẩm tra khi trình tại kỳ họp HĐND tỉnh.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh Lào Cai khảo sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức nghỉ công tác theo nguyện vọng

Ảnh: Kim Thu 

Khâu quan trọng giúp thẩm tra được toàn diện, đa chiều

Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng các Ban HĐND tỉnh Lào Cai chưa tổ chức được nhiều hoạt động khảo sát để thu thập thông tin; việc nghiên cứu các văn bản, tài liệu, thu thập thông tin liên quan đến công tác thẩm tra đôi khi chưa được sâu, toàn diện; chưa tổ chức lấy ý kiến chuyên gia, những người am hiểu về nội dung thẩm tra... Nguyên nhân chủ yếu do đa số thành viên Ban HĐND tỉnh mới tham gia đại biểu lần đầu, chưa có kinh nghiệm trong hoạt động thẩm tra; việc gửi văn bản để thẩm tra đến các Ban HĐND tỉnh chưa kịp thời, hồ sơ không đầy đủ, thiếu thông tin liên quan đến dự thảo nghị quyết; hoạt động thẩm tra chủ yếu do lãnh đạo Ban chuyên trách thực hiện...

Thực tế trên cho thấy, cùng với yêu cầu các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết cần được thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục xây dựng và phải được gửi sớm, đầy đủ cho các thành viên, các chuyên gia (nếu có) nghiên cứu và chuẩn bị ý kiến thẩm tra trước, các Ban HĐND cần quan tâm khảo sát tình hình thực tế của địa phương về những nội dung liên quan đến báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết hoặc tổ chức hội nghị TXCT chuyên đề để lấy ý kiến tham gia của đối tượng chịu tác động trực tiếp của nghị quyết. Đây là khâu quan trọng giúp cho việc thẩm tra được toàn diện, đa chiều.

Cùng với đó, Ban HĐND nên phân công từng thành viên nghiên cứu sâu các nội dung theo lĩnh vực phụ trách và xây dựng dự thảo báo cáo thẩm tra trước để trao đổi tại cuộc họp thẩm tra; các thành viên khác của Ban nêu bổ sung vấn đề cần trao đổi, làm rõ và chủ yếu dành thời gian cho cơ quan trình dự thảo giải trình làm rõ các nội dung theo yêu cầu của các thành viên dự họp. Theo nội dung được phân công, thành viên các Ban HĐND tỉnh có ý kiến bằng văn bản gửi về Ban để tổng hợp chung và tổ chức họp lấy ý kiến thành viên Ban trước khi họp thẩm tra chính thức. Thẩm tra đối với các lĩnh vực chuyên môn sâu, Ban HĐND nên mời các chuyên gia tham gia và có ý kiến phản biện.

Báo cáo thẩm tra phải thể hiện rõ ý kiến của Ban về sự phù hợp của nội dung dự thảo nghị quyết với tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo nghị quyết với hệ thống pháp luật; những vấn đề còn ý kiến khác nhau và đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung. Đối với những vấn đề còn ý kiến khác nhau, có thể báo cáo Thường trực HĐND để ban hành văn bản đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải trình hoặc tiếp thu.

HÀ HƯƠNG