Nhịp cầu

Quản lý chặt việc ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường 

Xem với cỡ chữ
Quỹ Bảo vệ môi trường Phú Yên được thành lập theo Quyết định số 349/QĐ-UBND ngày 17.2.2017 của UBND tỉnh; chính thức ra mắt và đi vào hoạt động từ tháng 2.2018, với vốn điều lệ 5 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận mà nhằm hỗ trợ các hoạt động bảo vệ môi trường.

Theo báo cáo, dự kiến trong năm 2021, quỹ sẽ được UBND tỉnh cấp thêm 1 tỷ đồng vốn điều lệ. Lũy kế đến tháng 12.2020, quỹ đã tiếp nhận hơn 29,8 tỉ đồng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường của 66 dự án; xác nhận cho các dự án ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đã hoàn thành việc ký quỹ đối với 92/134 dự án; thực hiện hoàn trả tiền ký quỹ cho 3 dự án với 288 triệu đồng. Trong 2 năm 2019 - 2020, quỹ đã kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý các trường hợp chậm nộp, không nộp ký quỹ với tổng số tiền phạt gần 130 triệu đồng; đồng thời, đôn đốc các đơn vị chuyển tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đã ký tại các tổ chức tín dụng về Quỹ Bảo vệ môi trường Phú Yên. 

Tuy nhiên, hiện nay, quỹ chưa tiếp nhận đủ số tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, vốn điều lệ còn ít. Hội đồng quản lý quỹ kiến nghị HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo xem xét nâng vốn điều lệ để bảo đảm việc triển khai nhiệm vụ cho vay vốn của Quỹ hiệu quả trong thời gian tới.

Tại buổi khảo sát tình hình tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo vệ môi trường Phú Yên giai đoạn 2018 - 2020 mới đây, các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cho rằng, hiện nay, Quỹ Bảo vệ môi trường Phú Yên chỉ mới làm được nhiệm vụ chính là tiếp nhận, quản lý tiền ký quỹ. Các nhiệm vụ còn lại như cho vay vốn với lãi suất ưu đãi đối với các dự án bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; hỗ trợ, tài trợ, đồng tài trợ cho các hoạt động bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học... vẫn chưa thực hiện được.

Một trong những nguyên nhân chính do quỹ chưa kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, tài trợ và đồng tài trợ nên chưa triển khai thực hiện được trong thời gian qua... Quỹ cũng chỉ mới theo dõi, đôn đốc chứ chưa có chế tài xử lý đối với những doanh nghiệp chây ì, không nộp tiền ký quỹ, không phục hồi môi trường... theo quy định.

Thực tế trên cho thấy, cùng với kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, tài trợ và đồng tài trợ, cần nâng cao trách nhiệm của Quỹ Bảo vệ môi trường Phú Yên trong việc phối hợp quản lý, theo dõi chặt việc ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh…, nhằm phát huy vai trò của quỹ là hỗ trợ các hoạt động bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

MINH HIỀN