PV GAS thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

Xem với cỡ chữ
Theo đại diện Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS), năm 2021, sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực hoạt động và đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Tổng công ty. Trong đó, PV GAS tập trung xây dựng và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác, thông qua việc khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn lực, nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh.
PV GAS tổ chức nhiều lớp tập huấn, đào tạo để nâng cao năng lực quản trị
Nguồn: ITN

Tiết kiệm đi đôi với tối ưu hóa

Để chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thường xuyên, liên tục, đi vào thực chất, PV GAS đã đẩy mạnh tuyên truyền công tác này đến toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Tổng công ty và các đơn vị.

Thực hành tiết kiệm được PV GAS triển khai toàn diện trong tiết kiệm năng lượng, vật tư, chi phí đầu vào; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các định mức kinh tế kỹ thuật, thực hiện nghiêm túc Quy chế Bảo dưỡng, sửa chữa, nhằm khai thác và sử dụng máy móc, thiết bị một cách có hiệu quả, hạ giá thành sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh; phấn đấu thực hiện tiết giảm chi phí quản lý so với kế hoạch được phê duyệt/chấp thuận.

Với khối lượng đầu tư lớn, tiết kiệm trong công tác đầu tư, xây dựng được PV GAS đặc biệt chú trọng. Trong đó, PV GAS thường xuyên rà soát, đánh giá, phân tích hiệu quả các dự án đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh; ưu tiên tập trung các nguồn lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh chính. Lựa chọn dự án đầu tư trên cơ sở hiệu quả; đẩy nhanh, bảo đảm tiến độ các dự án đầu tư, nhằm sớm đưa vào hoạt động và khai thác, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, chậm tiến độ, không/kém hiệu quả, gây ứ đọng tiền vốn gây lãng phí. Đồng thời, nghiêm túc đánh giá, định lượng cụ thể về tiết kiệm từ đầu tư đúng tiến độ và vượt tiến độ, đánh giá mức độ thiệt hại, lãng phí do việc chậm tiến độ gây ra; tập trung xử lý và xử lý dứt điểm các dự án/đơn vị chậm tiến độ, kém hiệu quả.

Đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, PV GAS tăng cường tổ chức phát động các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ để tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm, dịch vụ; nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh hàng hóa dịch vụ, tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh.

Nâng cao năng lực quản trị

Để nâng cao năng lực quản trị, PV GAS tích cực áp dụng hệ thống quản trị doanh nghiệp tiên tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh; thực hiện các giải pháp nhằm tối ưu hoá quy trình sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu suất vận hành các nhà máy, hệ thống khí, kho chứa, trạm nạp; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhà máy, hệ thống khí, kho chứa để tối ưu hóa vật tư dự phòng, phụ tùng thay thế, hạn chế tối đa lượng hàng tồn kho gây ứ đọng vốn, tăng vòng quay các kho LPG; sử dụng tối đa các nguồn lực sẵn có trong nội bộ Tổng công ty và các đơn vị.

PV GAS cũng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các hoạt động; đẩy mạnh việc sử dụng hình thức họp trực tuyến và chữ ký điện tử trong chỉ đạo, điều hành và xử lý các công việc chuyên môn, hạn chế tối đa việc tổ chức họp tập trung để tiết kiệm chi phí tổ chức họp, đi lại, ăn ở của các đại biểu và kết hợp xử lý nhiều việc trong một đợt công tác; rà soát, cập nhật, hoàn thiện các quy trình, quy định trong tất cả các hoạt động để bảo đảm tính chuyên nghiệp, thống nhất, giảm bớt thủ tục không cần thiết, rút ngắn thời gian xử lý công việc, hạn chế lãng phí phát sinh, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị.

Trong công tác tái cấu trúc, PV GAS sẽ tập trung hoàn thành mục tiêu tái cơ cấu Tổng công ty; nâng cao năng lực tài chính, hiệu quả trong công tác quản trị; nâng cao đổi mới công nghệ; cơ cấu sản phẩm, ngành nghề sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại Tổng công ty và mỗi đơn vị.

Việc thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí được PV GAS theo dõi, tổng kết, đánh giá kết quả thường xuyên và lập báo cáo định kỳ hàng tháng. PV GAS cũng xây dựng và có các biện pháp khuyến khích, khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có giải pháp, sáng kiến và thành tích trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Anh Sơn