Phú Yên: Thông qua 16 nghị quyết tại Kỳ họp thứ 4 

Xem với cỡ chữ

Tại Kỳ họp thứ 4 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Khóa VIII vừa được tổ chức theo hình thức trực tuyến, HĐND tỉnh đã thảo luận, thông qua 16 nghị quyết. Trong đó, có Nghị quyết quy định mức hỗ trợ vốn trực tiếp từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Nghị quyết quy định mức hỗ trợ công trình phúc lợi cho các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Nghị quyết thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 2040; Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cấp nước sinh hoạt tập trung xã EaBar, huyện Sông Hinh...

TUY AN