Phú Yên: Lồng ghép để tăng thụ hưởng chính sách cho người nghèo 

Xem với cỡ chữ

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết 42 của HĐND tỉnh tại huyện Sông Hinh. Theo báo cáo của huyện, tổng kinh phí thực hiện toàn huyện hơn 169 tỷ đồng; số hộ nghèo giảm trong giai đoạn 2016 - 2020 là 2.888 hộ; số hộ tái nghèo cả giai đoạn là 33 hộ. Ban đề nghị lãnh đạo huyện tiếp tục xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Trong đó, tập trung huy động mọi nguồn lực hỗ trợ để bảo đảm an sinh xã hội cho hộ nghèo; thực hiện tốt các chương trình lồng ghép để việc thụ hưởng các chính sách của người nghèo ngày càng tăng. Đồng thời, cân đối nguồn kinh phí địa phương tiếp tục hỗ trợ các mô hình giảm nghèo; rà soát, xác định đúng các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo để tiếp tục hỗ trợ trong giai đoạn mới...

TUY AN