Phối hợp trong hợp tác quốc tế về pháp luật 

Xem với cỡ chữ
Ngày 26.10, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị quán triệt thực hiện Kết luận số 73-KL/TW ngày 20.5. 2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư Khóa X về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc chủ trì hội nghị

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc cho biết, kể từ khi thực hiện công cuộc đổi mới hợp tác với nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp đã từng bước được thiết lập và phát triển không ngừng cho đến nay. Từ đó giúp các cơ quan tổ chức Việt Nam tiếp cận, thu nhận một cách có chọn lọc những thông tin, kiến thức, kinh nghiệm quốc tế về pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách hành chính để hỗ trợ cho quá trình đổi mới và cải cách trong nước. Đồng thời, qua hợp tác với nước ngoài, Việt Nam đã giúp cộng đồng quốc tế, các đối tác của Việt Nam hiểu được đúng chủ trương, chính sách pháp luật của Việt Nam trong quá trình phát triển theo đường lối của Đảng, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, hỗ trợ tích cực quá trình hội nhập kinh tế quốc tế trong các lĩnh vực khác nhau của đất nước.

Qua 10 năm thực hiện, năm 2019, Ban Bí thư đã chỉ đạo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, trên cơ sở kết quả tổng kết đã ban hành Kết luận số 73. Trong đó xác định tiếp tục thực hiện các nguyên tắc, định hướng tại Chỉ thị số 39 đồng thời nhấn mạnh một số nội dung cần lưu ý nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Toàn cảnh hội nghị

Triển khai thực hiện Kết luận số 73 và Quyết định số 84 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 73, trong thời gian qua, nhiều Bộ, ngành, địa phương đã ban hành triển khai thực hiện và có báo cáo thông tin về việc thực hiện các Kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể tại cơ quan, địa phương mình để gửi Bộ Tư pháp tổng hợp báo cáo Chính phủ. Một số cơ quan địa phương tiếp tục trao đổi, xây dựng kế hoạch, xác định các nhiệm vụ để triển khai thực hiện Kết luận số 73.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên đến từ Ban Nội chính Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ chia sẻ các chuyên đề, với các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả, chất lượng các hoạt động hợp tác với với nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp trong thời gian tới.

Đình Khoa