Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dự Hội thảo triển khai chương trình phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

Xem với cỡ chữ
Sáng 13.1, tại Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ, Ủy ban Dân tộc đã phối hợp tổ chức Hội thảo triển khai chương trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dự hội thảo và phát biểu chỉ đạo.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và các biểu dự hội thảo

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến; Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội Nguyễn Thúy Anh; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình; Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, 15 tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung…

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nêu rõ, những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành và triển khai thực hiện đồng bộ nhiều chính sách dân tộc và đã đạt được những thành tựu quan trọng, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào từng bước được nâng cao, diện mạo vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS và MN) đã thay đổi rõ rệt, góp phần quan trọng tạo nên sự ổn định, phát triển của các dân tộc. Đặc biệt trong Văn kiện Đại hội Đảng qua các thời kỳ đều khẳng định nhất quán nguyên tắc, định hướng chiến lược là “bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng phát triển”, nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc; thể hiện khá toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, nhằm nâng cao mọi mặt đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc. Vấn đề dân tộc tiếp tục được Đảng xác định có vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng, được chú trọng, đổi mới và được sự đồng thuận cao của nhân dân. Đại hội XII tiếp tục định hướng chỉ đạo nhằm: “...phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Tây duyên hải miền Trung. ...”.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá việc tổ chức Hội thảo quan trọng này là rất cần thiết, rất kịp thời để triển khai các Nghị quyết của Quốc hội, cũng là trực tiếp triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Đảng về đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên, Bắc Trung bộ và Tây duyên hải miền Trung.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận, cùng bàn, thống nhất giải pháp với quyết tâm chính trị cao nhất để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số. Giải quyết tốt vấn đề về đất đai, việc làm nhằm giúp đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao thu nhập; phấn đấu đến năm 2025 giải quyết căn bản vấn đề đất đai, ưu tiên giải quyết đủ đất sản xuất, tập trung vào việc giao rừng, khoán rừng để đồng bào có thể sinh sống được từ nghề rừng. Làm tốt công tác định canh, định cư và ổn định đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, đặc biệt là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, vùng biên giới và đồng bào lên xây dựng kinh tế mới, chú ý số đồng bào di cư không theo quy hoạch đang gặp khó khăn. Đồng thời, làm sao để phát huy tinh thần tự lực của người dân; đẩy mạnh việc tổ chức liên kết sản xuất, chuyển dịch cơ cấu lao động trong vùng dân tộc thiểu số.

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, cần quan tâm phát triển văn hóa, giáo dục, ưu tiên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và địa bàn biên giới. Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 76 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đặc biệt, cần phát triển mạnh giáo dục, đào tạo hướng vào việc hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân; có chính sách đặc thù để nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao trình độ dân trí cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số…

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung phát biểu tại Hội thảo
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội thảo

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, sau hội nghị này, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết đảng bộ tỉnh, các tỉnh Tây Nguyên và Tây duyên hải miền Trung tiến hành rà soát, bổ sung chương trình hành động của tỉnh thành những công việc cụ thể. Cần phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, những thiếu sót trong công tác dân tộc, miền núi, hướng về cơ sở. "Chúng ta cùng nói đi đôi với làm, mà làm thật, để đồng bào tin, đồng bào yêu mến và làm theo” Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh.

Hội thảo đã tập trung thảo luận các vấn đề đặt ra trong triển khai Chương trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Hội thảo

Khu vực Tây Nguyên, Tây duyên hải miền Trung và các tỉnh duyên hải miền Trung là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và môi trường sinh thái; có tiềm năng, lợi thế phát triển nông, lâm nghiệp, đặc biệt là các loại cây công nghiệp; phát triển kinh tế biển và các hoạt động kinh tế trên dải đất liền ven biển, phát triển thủy điện, khai khoáng, du lịch và kinh tế cửa khẩu; có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống gắn bó lâu dài với bản sắc văn hóa riêng đặc sắc có truyền thống yêu nước, đoàn kết, kiên cường trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Với vai trò như vậy, để tiếp tục phát huy các thành quả đã đạt được và thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030 tại địa bàn này, các đại biểu đề nghị, cần xác định và ưu tiên các nhiệm vụ thực hiện ngay trong năm 2021; đặc biệt cần tập trung bố trí nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ bức xúc, cấp bách theo thứ tự ưu tiên như: Giải quyết cơ bản tình trạng thiếu nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; sắp xếp, bố trí ổn định dân cư ở địa bàn đặc biệt khó khăn, nhất là vùng nguy cơ cao về thiên tai; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, bảo đảm sinh kế bền vững; đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu; chú trọng phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; chăm sóc sức khỏe người dân, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến phát biểu bế mạc Hội thảo
Các đại biểu dự Hội thảo

Đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trong thời gian tới, các đại biểu cho rằng, cần quan tâm nghiên cứu, hoàn thiện quy định của pháp luật về phát huy giá trị di sản văn hóa của đồng bào DTTS và MN; tăng cường nghiên cứu toàn diện, tổng thể, nhận diện đầy đủ về thực trạng di sản văn hóa của đồng bào các DTTS và MN. Cần có những nghiên cứu nghiêm túc, được đầu tư chuyên sâu về đặc điểm văn hóa, kinh tế, xã hội và tình trạng đời sống của các nhóm dân tộc thiểu số để làm cơ sở đầu tư trọng điểm, hiệu quả và phù hợp.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã trao tặng quà cho các hộ nghèo dân tộc thiểu số của 15 tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và Đoàn công tác tặng quà cho các hộ nghèo dân tộc thiểu số của 15 tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung
Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung tặng quà cho các hộ nghèo dân tộc thiểu số của 15 tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung
Đoàn công tác tặng quà cho các hộ nghèo dân tộc thiểu số của 15 tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo
Tin và ảnh: Q.Khánh