Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải vận động bầu cử tại tỉnh Quảng Nam