Phiên họp toàn thể lần thứ 12 của Ủy ban Pháp luật