Phiên họp toàn thể lần thứ 11 của Ủy ban Pháp luật