Phiên giải trình về trách nhiệm quản lý nhà nước trong trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi, người khuyết tật