Phát hành Tài liệu giới thiệu về Bộ Tư pháp bằng tiếng Anh 

Xem với cỡ chữ
Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28.8.1945 – 28.8.2020), Bộ Tư pháp đã phát hành Tài liệu giới thiệu về Bộ Tư pháp bằng tiếng Anh, nhằm quảng bá hình ảnh về Bộ, Ngành Tư pháp đến bạn bè quốc tế.
Phát hành Tài liệu giới thiệu về Bộ Tư pháp bằng tiếng Anh​​​​​

Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công đánh dấu sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Bộ Tư pháp là một trong 12 cơ quan đầu tiên được thành lập của Chính phủ lâm thời vào ngày 28.8.1945. Trong Thư gửi Hội nghị Tư pháp toàn quốc lần thứ IV vào tháng 2 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã khẳng định: “…Tư pháp là một cơ quan trọng yếu của Chính quyền…”.

Trải qua gần 75 năm xây dựng và phát triển, vị trí, vai trò quan trọng của ngành Tư pháp nói chung và Bộ Tư pháp nói riêng ngày càng được khẳng định và đề cao trong bộ máy nhà nước và đời sống xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, trực tiếp là Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến địa phương, sự ủng hộ và tin cậy của nhân dân, Bộ, Ngành Tư pháp đã có những bước phát triển đáng ghi nhận; chức năng và nhiệm vụ được mở rộng, tăng cường; bộ máy tổ chức không ngừng được củng cố, kiện toàn; đội ngũ cán bộ phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Để giới thiệu, quảng bá hình ảnh của Bộ Tư pháp đến các đối tác quốc tế, Tài liệu giới thiệu về Bộ Tư pháp phiên bản tiếng Anh đã được Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì xây dựng với thông tin tổng quan về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp và các đơn vị thuộc Bộ. Tài liệu được chia thành 7 phần, bao gồm: giới thiệu chung các thông tin về Bộ Tư pháp; Bộ trưởng Bộ Tư pháp qua các thời kỳ và Lãnh đạo Bộ hiện nay; vị trí và chức năng; nhiệm vụ và quyền hạn; cơ cấu tổ chức; giới thiệu sơ bộ về các đơn vị thuộc Bộ ; danh sách các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp từ năm 1945 đến nay.

Bộ Tư pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về  công tác xây dựng và thi hành pháp luật; kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật...

Tài liệu này sẽ góp phần nâng cao hình ảnh của Bộ, Ngành Tư pháp Việt Nam trước cộng đồng quốc tế trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu, rộng hiện nay.

Đình Khoa