Hỏi - Đáp về đăng ký, thống kê hộ tịch

Trách nhiệm báo cáo thống kê hộ tịch

- Thứ Sáu, 02/12/2022, 06:44 - Chia sẻ

Hỏi: Trách nhiệm của các cơ quan/tổ chức có liên quan trong việc thực hiện báo cáo thống kê hộ tịch?

Trả lời: Số liệu thống kê chính xác giúp lãnh đạo các cấp định hướng, ban hành chính sách phù hợp nhằm điều hành kinh tế - xã hội tốt hơn, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; đồng thời, đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê ngày càng tăng của các tổ chức, cá nhân. Thống kê hộ tịch còn giúp các cơ quan tư pháp xây dựng được các chính sách bảo đảm thực hiện các quyền cơ bản của người dân.

Để số liệu thống kê hộ tịch phản ánh đúng sự thật, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt các chính sách bảo đảm quyền của người dân, các cơ quan tư pháp cần thực hiện đúng trách nhiệm của mình.

Cụ thể: Ủy ban Nhân dân cấp xã lập báo cáo thống kê theo định kỳ đúng thời hạn; kiểm tra tính hợp lý của số liệu thống kê, trong trường hợp cần thiết có thể đối chiếu số liệu với các đơn vị có liên quan (như cơ quan y tế, cơ quan bảo hiểm) bảo đảm tính chính xác của số liệu; kịp thời chỉnh lý, bổ sung số liệu thống kê trong trường hợp có sai sót.

Phòng Tư pháp thực hiện báo cáo thống kê phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo Đảng và chính quyền huyện, Sở Tư pháp và cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; tổ chức thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin báo cáo thống kê theo hướng dẫn của các cơ quan, tổ chức có liên quan; truy cập, khai thác các cơ sở dữ liệu thống kê ban đầu và hồ sơ đăng ký hành chính của Ủy ban Nhân dân xã trực thuộc huyện để sử dụng cho mục đích thống kê theo quy định của pháp luật; phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật về thống kê trên địa bàn. Ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích, dự báo, phổ biến, lưu trữ thông tin thống kê và hoạt động quản lý hành chính; thực hiện cung cấp dịch vụ công về thống kê theo quy định của pháp luật.

Sở Tư pháp tổ chức thu thập, tiếp nhận, xử lý, tổng hợp thông tin về đăng ký và quản lý hộ tịch từ báo cáo thống kê của các Phòng Tư pháp, gửi báo cáo về Bộ Tư pháp theo đúng thời gian quy định; phân tích và dự báo dữ liệu thống kê hộ tịch theo chương trình thống kê phục vụ việc xây dựng, đánh giá thực hiện chiến lược, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ thống kê hộ tịch đối với người làm công tác thống kê hộ tịch trên địa bàn tỉnh; tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác thống kê hộ tịch tại các Phòng Tư pháp và Ủy ban Nhân dân cấp xã.

(Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật của Bộ Tư pháp, UNFPA và Vital Strategies)