Phải gắn kết các doanh nghiệp ngay trong quá trình đào tạo