Phải bảo đảm an toàn về nợ công và bội chi ngân sách