PACE: Quy mô lớn nhưng không cồng kềnh 

Xem với cỡ chữ
Với cơ cấu tổ chức chặt chẽ và khoa học như Nghị viện của một quốc gia, Hội đồng Nghị viện Hội đồng Châu Âu (PACE) đã tránh khỏi hiện tượng chôçng chéo và không rõ ràng trong chức năng giữa các bộ phận mà các tổ chức đa quốc gia khác hay gặp phải. Hiện nay, với số lượng quốc gia thành viên không nhỏ nhưng hoạt động của PACE vẫn rất nhanh gọn và hiệu quả.

      Tính đại diện trong PACE
      Hội đồng Nghị viện Hội đồng Châu Âu (PACE) tập hợp đại diện cho Nghị viện của mỗi quốc gia thành viên. Cũng giống như Ủy ban Bộ trưởng, Hội đồng Nghị viện là một cơ quan quan trọng của Hội đồng Châu Âu. Tuy nhiên phương thức chỉ định thành viên của 2 cơ quan này không giống nhau. Trong khi, tại Ủy ban Bộ trưởng, Chính phủ mỗi nước thành viên chỉ được phép có một đại diện duy nhất thì tại PACE, số dân của một nước sẽ là yếu tố quyết định số ghế và cũng đồng nghĩa với số phiếu mà quốc gia đó có được tại cơ quan này. Theo quy định, một nước thành viên có thể có tối đa là 18 ghế và tối thiểu là 2 ghế tại PACE. Do số thành viên và số thành viên dự khuyết phải bằng nhau nên PACE có tổng cộng 630 thành viên và 18 quan sát viên. 
      Các quốc gia thành viên được toàn quyền quyết định phương thức chỉ định đại diện của mình tại PACE với điều kiện những người đại diện này phải do Nghị viện quốc gia hoặc liên bang chỉ định. Thành phần chính trị của mỗi đoàn đại diện cho mỗi quốc gia tại PACE phải phản ánh trung thực, chính xác tính đại diện của các đảng phái khác nhau tại Nghị viện nước này.
      Chủ tịch của PACE được bầu ra từ các đại diện của Nghị viện mỗi quốc gia thành viên thông qua bỏ phiếu bí mật. Nếu sau hai vòng bỏ phiếu mà không có ứng cử viên nào đạt được đa số tuyệt đối thì tại vòng 3, ứng cử viên nào nhận được đa số tương đối sẽ thắng cử. Trong trường hợp có số phiếu bằng nhau, ứng cử viên lớn tuổi hơn sẽ trở thành Chủ tịch PACE.
      Các đảng chính trị
      Nhằm phát huy quan điểm, tầm nhìn mang tính bao quát của Hội đồng Châu Âu chứ không phải của từng quốc gia thành viên, các Đảng chính trị của PACE đã được thành lập từ năm 1964. Hiện nay, PACE đã có 5 đảng chính trị: Đảng Xã hội (SOC), Đảng Nhân dân Châu Âu (GDE), Liên minh Dân chủ và Tự do vì Châu Âu (ADLE), Đảng Dân chủ Châu Âu (GDE), Đảng cánh Tả Thống nhất Châu Âu (GUE). Các đảng này phải cam kết tôn trọng những giá trị mà Hội đồng Châu Âu bảo vệ đặc biệt là nhân quyền và tính tối thượng của pháp luật. Theo quy định của PACE, một đảng chính trị chỉ có thể thành lập khi có ít nhất 20 đảng viên đến từ 6 quốc gia thành viên khác nhau của Hội đồng Châu Âu. Mỗi thành viên của PACE hoàn toàn được quyền tự do quyết định gia nhập đảng nào nhưng chỉ được phép gia nhập một đảng duy nhất. 
      Văn phòng
      Văn phòng PACE bao gồm Chủ tịch PACE, 20 phó chủ tịch, chủ tịch các đảng. Thông thường, các nước thành viên lớn là những thành viên thường trực và các nước nhỏ sẽ luân phiên trở thành thành viên của Văn phòng PACE. Văn phòng PACE đảm nhiệm nhiều chức năng như: chuẩn bị chương trình nghị sự của PACE, cung cấp tài liệu cho các ủy ban, tổ chức các hoạt động thường nhật của PACE, chịu trách nhiệm đàm phán với các tổ chức quốc tế khác, cấp phép cho các ủy ban của PACE tổ chức nhóm họp, v.v...
      Các ủy ban
      PACE có một ủy ban thường trực, các ủy ban chuyên trách và ủy ban hỗn hợp. Thành phần của Ủy ban thường trực bao gồm Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Chủ tịch các phái đoàn của các quốc gia thành viên, Chủ tịch các Ủy ban chuyên trách. Chủ tịch PACE sẽ đảm nhiệm luôn chức Chủ tịch Ủy ban thường trực và tương tự như vậy các Phó chủ tịch Ủy ban thường trực chính là các Phó chủ tịch PACE. PACE có 10 ủy ban chuyên trách: Ủy ban phụ trách các vấn đề chính trị; Ủy ban phụ trách các vấn đề liên quan đến pháp luật và nhân quyền; Ủy ban phụ trách kinh tế và phát triển; Ủy ban Giám sát... Ủy ban thường trực của nhóm họp ít nhất 2 lần trong một năm và có nhiệm vụ chính là cơ quan đại diện cho PACE trong những thời kỳ không diễn ra kỳ họp. Chủ tịch PACE có quyền triệu tập cuộc họp bất thường của Ủy ban thường trực trong trường hợp cần thiết
      Ủy ban hỗn hợp thực chất là một diễn đàn chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động giữa Ủy ban Bộ trưởng và PACE, cũng như có nhiệm vụ duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên.
Để làm cho hoạt động của mình nhanh gọn và hiệu quả hơn, các ủy ban có thể thành lập các tiểu ban dựa trên nguyên tắc số lượng thành viên các tiểu ban không được phép vượt quá 1/3 số thành viên của ủy ban chủ quản.

Phong Á