Ông Nguyễn Văn Sơn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang