Ông Chu Ngọc Anh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội