NSND Quốc Hưng: ''Tự hào Giai điệu Tổ quốc'' như một câu chuyện kể suốt chiều dài lịch sử đất nước