Nội quy phòng bỏ phiếu 

Xem với cỡ chữ
Các tổ chức phụ trách bầu cử và mọi công dân phải nghiêm chỉnh chấp hành Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Khi đến bỏ phiếu, mọi người phải tuân theo nội quy của phòng bỏ phiếu .