Ninh Thuận: Ứng dụng công nghệ thông tin tổ chức kỳ họp không giấy 

Xem với cỡ chữ

Tại phiên họp thường kỳ tháng 9 mới đây, thảo luận, cho ý kiến về dự kiến chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2020, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo đánh giá tổng kết các nghị quyết kết thúc giai đoạn thực hiện, làm tiền đề, cơ sở xây dựng nghị quyết giai đoạn mới bảo đảm sát thực tiễn, khả thi; chỉ đạo việc xây dựng, trình thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện; khẩn trương hoàn thiện các dự thảo nghị quyết, quá trình xây dựng nghị quyết, cập nhật đầy đủ trên Phần mềm theo dõi xây dựng nghị quyết HĐND tỉnh… Các Ban HĐND tỉnh chủ động phối hợp, đồng hành với UBND tỉnh, các sở, ngành trong xây dựng nghị quyết; phối hợp rà soát, khảo sát, tổ chức thẩm tra các nội dung dự thảo nghị quyết đảm bảo đúng pháp luật, quy trình, thủ tục, sâu sát thực tiễn; giao Văn phòng HĐND tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ kỳ họp theo phương thức tổ chức kỳ họp “không giấy”.

THẢO YẾN