Ninh Thuận: Phổ biến, quán triệt một số quy định liên quan đến hoạt động của HĐND 

Xem với cỡ chữ

Thường trực HĐND tỉnh vừa tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt một số quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của HĐND tỉnh và hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại hội nghị, 50 đại biểu HĐND tỉnh Khóa XI đã nghe Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Minh Lực phổ biến những nội dung cơ bản, quan trọng của Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung năm 2020. Qua đó, nhằm giúp cho các đại biểu HĐND tỉnh nắm rõ hơn quy định về tổ chức và hoạt động của cơ quan HĐND các cấp và trách nhiệm của người đại biểu đối với cử tri và người dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Khóa XI.

THẢO YẾN