Ninh Thuận: Làm rõ chức năng, nhiệm vụ của từng phòng trực thuộc 

Xem với cỡ chữ

Kết luận phiên họp thường kỳ tháng 2 mới đây, Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất Đề án về tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng sau khi thành lập để bảo đảm công tác tham mưu, tổng hợp, giúp việc hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh. Về tổ chức bộ máy, có 3 phòng trực thuộc: Phòng Công tác Quốc hội, Phòng Công tác HĐND, Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị. Thường trực HĐND tỉnh lưu ý: Đề án cần làm rõ vị trí việc làm của lãnh đạo và công chức Văn phòng, chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng phòng. Trên cơ sở đó, xác định số lượng biên chế bảo đảm không vượt quá số lượng biên chế được giao hiện nay. Cần tuyên truyền bảo đảm ổn định tư tưởng công tác, phân công, phần việc cụ thể cho cán bộ, công chức và người lao động sau khi hợp nhất. Giao Văn phòng HĐND tỉnh khẩn trương hoàn thiện Đề án, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 17 tới.

THẢO YẾN