Ninh Bình: Năm 2025, 100% hệ thống thư viện công cộng phát triển hạ tầng số 

Xem với cỡ chữ
	Ninh Bình phấn đấu 100% hệ thống thư viện công cộng trong toàn tỉnh được hoàn thiện và phát triển hạ tầng số - Nguồn: lic.vnu.edu.vn
Nguồn: lic.vnu.edu.vn

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND triển khai “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.

Theo Kế hoạch, mục tiêu chung là thực hiện chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện trên phạm vi tỉnh Ninh Bình theo nhiệm vụ và giải pháp đề ra tại Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 11.2.2021 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần đẩy mạnh việc ứng dụng toàn diện công nghệ thông tin, nhất là công nghệ số. Mục tiêu chủ yếu đến năm 2025, 100% hệ thống thư viện công cộng trong toàn tỉnh (gồm thư viện tỉnh, 7/8 thư viện huyện, thành phố) được hoàn thiện và phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, triển khai liên thông, chia sẻ tài nguyên và sản phẩm thông tin thư viện theo vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ và các văn bản hợp tác.

Bên cạnh đó, nâng cấp, hoàn thiện trang thông tin điện tử Thư viện tỉnh Ninh Bình theo hướng hiện đại gắn với triển khai cung cấp dịch vụ trực tuyến, tích hợp với thành phần dữ liệu mở của Hệ tri thức Việt số hóa; hệ thống thư viện công cộng trong toàn tỉnh được trang bị, hoàn thiện và dùng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật, gồm: Phần mềm thư viện điện tử, thư viện số... bảo đảm phù hợp với quy mô, đặc thù, vai trò, vị trí chức năng, nhiệm vụ của từng thư viện; 80% thư viện cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục khác có trang thông tin điện tử, có khả năng cung cấp dịch vụ trực tuyến trên nhiều phương tiện truy cập.

H.Sen